ja_mageia

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC BUSINESS SUPPORT CENTER)

การให้บริการ
• บริการข้อมูลการค้า การลงทุน กฎ ระเบียบการค้า การจัดตั้งธุรกิจ รายงานตลาดเชิงลึก ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

• ให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการค้าการลงทุนและการจัดหาแหล่งวัตถุดิบในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

• ประสานงาน/จัดทำนัดหมายในการพบหารือหน่วยงานต่างๆ ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

• จัดกิจกรรมภายใต้ชมรมนักธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (DITP AEC Club) เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง

• ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้น

• อำนวยความสะดวกและประสานงานในการทำธุรกิจแก่นักธุรกิจไทยที่เดินทางไปติดต่อธุรกิจ ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
หน้าแรก อินโดนีเซีย